С използване на интернет сайта Mestata.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уебсайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.

Обвързването от Oбщите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси и/или коментари във връзка с уебсайт Mestata.com, можете да се свържете с нас чрез страницата За контакти.

І. Общи положения

1). Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от Айвас 5” ЕООД (ЕИК 205630663), със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Юрий Венелин 18, ет. 3, e-mail: office@mestata.com, на собствения си интернет сайт  Mestata.com, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта  Mestata.com  (Потребителите), собственост на Айвас 5” ЕООД.

2). Страни по настоящия договор са  Айвас 5” ЕООД (ЕИК 205630663), от една страна, и всеки Потребител, заредил интернет сайта Mestata.com .

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и че всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Mestata.com е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или бутон в сайта Mestata.com.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на уебсайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

6). С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от  Айвас 5” ЕООД при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни – както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта Mestata.com, така и по повод на дейността на  Айвас 5” ЕООД .

7). Услугите на сайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на Потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор (на сайта) – Айвас 5“, ЕИК: 205630663, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Габрово, ул. Юрий Венелин 18, ет. 3, e-mail: office@mestata.com;

Интернет сайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://mestata.com/;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта, потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър – софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес (“IP address”) е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители и Айвас 5“ ЕООД;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на Айвас 5“ ЕООД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Mestata.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за защита на личните данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Айвас 5“ ЕООД;

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Mestata.com, предоставяща публично частична информация за Потребителя, включваща посочени от него данни – име, отзиви, добавени места и други, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Айвас 5“ ЕООД, както и информация за негови действия в платформата, незабранена от потребителя чрез настройките на профила му, до които той има достъп по всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители;

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Страни. „Вие“, „Вашият“, „ти“ и „твоят“ се отнасят за теб, като потребител на сайта Mestata.com . Ние“ и “нашият“ се отнасят за Mestata.com.

Съдържание“ означава текст, изображения, снимки, аудио, видео и всякакъв друг тип информация или комуникация. „Твоето съдържание“ означава съдържание, което си изпратил или предал чрез или във връзка с Услуга, като добавяне на рейтинг (оценяване), публикуване на отзив, снимки, видео, комплименти, покани или всякакъв друг вид информация, която потребител публикува в сайта или в страницата на бизнеса.

Място“, „обект“, „бизнес“, „бизнес профил“ е всеки обект публикуван на сайта, който съществува физически или виртуално.

Авторско съдържание“ е всяко съдържание, което създаваме във връзка с предоставяната от нас услуга.

Съдържание от трети страни“ е съдържание, което произхожда от страни различни от Mestata.com и неговите потребители и което е налично във връзка с услугата.

Месечен абонамент, месечен план е абонаментно плащане към сайта, с което потребителите имат право да публикуват бизнес профили, като в зависимост от плана, на сайта е видима различна информация за него.

Обявления – съдържание публикувано на бизнес профила от потребител, което подканва останалите потребители да предприемат определено действие и/или им дава информация относно дейността на бизнеса.

Събития – съдържание, публикувано на бизнес профила от потребител, което обявява организирането на събитие.

Ваучер – съдържание, публикувано на бизнес профила от потребител, което предлага код за намаление и/или отстъпка в съответният бизнес.

Промоция – съдържание, публикувано на бизнес профила от потребител, което дава информация за настоящи промоционални оферти, намаления и други от съответният бизнес.

Реклама – съдържание, което се показва на различни места в сайта,
представляващо изображение и  информация за конкретен бизнес,
предварително заплатено от потребител, предварително създал профила на
този бизнес..

Заявяване на бизнес – при създаване на бизнес профил от страна на собственика на бизнеса, той следва да заяви собствеността си над този бизнес, като кликне върху бутона „Заяви сега!“ или се свърже с администраторите на сайта Mestata.com и въведе единен идентификационен код (ЕИК) на фирмата, която стопанисва бизнеса, както и физическият адрес на бизнеса, който желае да заяви като свой. Адресът, който е въведен от собственика на бизнеса, следва да съвпада с този, който е въведен в сайта. След изпращане на адреса до нашият екип, ние ще изпратим писмо с код за идентификация, който собственикът на бизнес следва да ни изпрати за да удостоверим истиннността на въведените от него данни и факта, че потребителят създал профил в сайта е действителният собственик на бизнеса. След като заявяването на бизнес бъде одобрено, бизнес страницата ще получи отметка „Потвърдено място“.

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.

Използвани съкращения:
– ГПК – Граждански процесуален кодекс;
– ЗЕТ – Закон за електронната търговия;
– ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
– ЗЗК – Закон за защита на конкуренцията;
– ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
– ЗЗП – Закон за защита на потребителите;
– ЗТ – Закон за туризма;
– ТЗ – Търговски закон.

ІІІ. Предмет на договора

1). Айвас 5“ ЕООД предоставя за ползване на Потребителите социална платформа за публикуване на бизнеси и тяхното промотиране и оценяване пред и от аудиторията чрез сайта Mestata.com по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2) Сайтът не предоставя продажби от разстояние от името и за сметка на трети лица, които са собственици на бизнес и са публикували бизнес страница в Mestata.com

3). Айвас 5“ ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта Mestata.com, като не носи отговорност при следните случаи:

  1. “Айвас 5“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и рекламите публикувани от потребителите.

– За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Айвас 5“ ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта Mestata.com;

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, рекламирани пред Потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени Потребители или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта, собственост на Айвас 5“ ЕООД;

– За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Айвас 5“ ЕООД);

– Ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

– За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта Mestata.com и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Mestata.com, независещи от екипа на Айвас 5“ ЕООД.

4). Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Айвас 5“ ЕООД. Когато Потребителят промени потребителското си име, „Айвас 5“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:
– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно „Айвас 5“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Айвас 5“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и паролата;
– да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на „Айвас 5“ ЕООД съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:
– противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото..

  1. Потребителят предоставя доброволно съдържание, както за своите, така и за услугите на трети лица за да бъдат представяни на сайта Mestata.com

7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Айвас 5“ ЕООД.

8). Потребителят декларира, че потвърждавайки настоящите Общи условия и техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите Потребители, възникнали в резултат на използването на сайта.

9). За неуредени случаи в договорните отношения, възникнали между Потребители при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор, сключен между Потребители чрез използването на сайта, и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им, освен ако изрично не е посочено друго.

10). “Айвас 5“ ЕООД запазва правото си да прекрати едностранно настоящия договор, да изтрие и заличи потребителския профил на Потребител, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на уебсайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:
– при нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия и приложенията към тях, от страна на Потребителя;
– при съмнения за некоректни действия от страна на Потребителя спрямо “Айвас 5“ ЕООД или други Потребители;
– при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство;
– в случай на предоставяне на неверни или подвеждащи данни от страна на потребителя;
– в случай на неизползване на потребителския профил на Потребителя в продължение на дълъг период от време;
– в други ситуации, по преценка на “Айвас 5“ ЕООД.

11). В случаи, когато Потребител качва в платформата на “Айвас 5“ ЕООД  снимки, видеа и друго съдържание, той го прави на своя отговорност, като е длъжен сам да уреди авторските права на съответните материали, както и съгласието на евентуално заснетите лица. От наша страна препоръчваме да не се качват снимки и видео материали, съдържащи изображения на физически лица.

12) Mestata.com не носи никаква отговорност за публикуваните на сайта бизнес профили, техните обявления, събития, ваучери, промоции и реклами. Отговорността за тях, тяхната достоверност, истинност, изпълнение принадлежи на потребителите, които са ги публикували.

ІV. Защита на лични данни

1). “Айвас 5“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод използването на сайта от потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). “Айвас 5“ ЕООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за лични данни.

3). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на “Айвас 5“ ЕООД, съгласно Политиката за лични данни, неизменна част от Общите условия.

V. Платено публикуване на бизнеси и тяхната реклама

1) При публикуване на бизнеси в сайта Mestata.com, потребителите трябва да изберат един от три плана за публикация. При избиране на платен план, потребителите трябва да заплатят съответната сума чрез банков превод или чрез платформата PayPal или чрез друг метод на плащане посочен в сайта, за бъде публикуван техният бизнес за определен срок посочен в плана. След изтичане на този срок и при неподновяване на плана, обявата автоматично преминава към безплатният план. В случай, че потребителят желае да продължи платеният си план, то той трябва да го поднови преди датата на изтичане на плана. Срещу своето заплащане потребителят получава автоматично генерирана проформа фактура.

2) Потребителят може, но не е задължен да рекламира бизнес страницата си в сайта. Рекламата се заплаща на ден, а цената на ден е в зависимост от разположението на публикацията в сайта. Потребителят сам определя продължителността (дните) на рекламата си. Цените за местоположение са видни в профила на потребителя в сайта, в раздел „Реклами“. Потребителят може да заплати рекламата си, както по банков път, така и чрез платформата PayPal и останалите начини посочени в сайта.

3)Заявяване на бизнес – при създаване на бизнес профил от страна на собственика на бизнеса, той следва да заяви собствеността си над този бизнес, като кликне върху бутона „Заяви сега!“ или се свърже с администраторите на сайта Mestata.com и въведе единен идентификационен код (ЕИК) на фирмата, която стопанисва бизнеса, както и физическият адрес на бизнеса, който желае да заяви като свой. Адресът, който е въведен от собственика на бизнеса, следва да съвпада с този, който е въведен в сайта. След изпращане на адреса до нашият екип, ние ще изпратим писмо с код за идентификация, който собственикът на бизнес следва да ни изпрати за да удостоверим истиннността на въведените от него данни и факта, че потребителят създал профил в сайта е действителният собственик на бизнеса. След като заявяването на бизнес бъде одобрено, бизнес страницата ще получи отметка „Потвърдено място“.

V. Комуникация от Mestata.com

Използвайки нашата услуга се съгласявате, че ще се свързваме с Вас чрез имейл, телефон или по друг начин като използваме информацията, която сте предоставили при или след регистрация, с цел пълноценното функциониране на сайта.

VІ. Конфиденциалност на комуникацията

1).Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат ползвани от Айвас 5“ ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция за статута на възникнали вследствие ползването на сайта Mestata.com правоотношения.

VIІ. Авторски права

1). Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на уебсайта Mestata.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на Айвас 5“ ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

2). Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните оферти принадлежат на публикувалия ги офериращ търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на уебсайта или предоставянето му на Айвас 5“ ЕООД за разполагане на сайта не нарушава правата на трети лица.

3). Айвас 5“ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за съдържанието на обявите, включително за правата на интелектуална собственост върху това съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване сайта. Айвас 5“ ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

4).  Всички елементи на съдържанието на Уебсайта Mestata.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Айвас 5“ ЕООД или са предоставени за ползване на Айвас 5“ ЕООД.

5). Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на Айвас 5“ ЕООД без изрично предварително писмено разрешение на Айвас 5“ ЕООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост.

6). Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от уебсайта Mestata.com без изрично предварително писмено разрешение на Айвас 5“ ЕООД.

7). Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта Mestata.com (включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн принадлежат на Айвас 5“ ЕООД или са предоставени за ползване на Айвас 5“ ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8). Възможността за ползване на услугите, предоставяни от Айвас 5“ ЕООД не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на Айвас 5“ ЕООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от уебсайта Mestata.com.

9). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Айвас 5“ ЕООД, нарушителят дължи на Айвас 5“ ЕООДнеустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Айвас 5“ ЕООД правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

10). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта Айвас 5“ ЕООД и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; да уведомява незабавно Айвас 5“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Mestata.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

11). С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че Айвас 5“ ЕООД  притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) за показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от Айвас 5“ ЕООД, както и че Потребителят няма да придобива права от системата на Айвас 5“ ЕООД. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от Айвас 5“ ЕООД. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на Айвас 5“ ЕООД. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на Айвас 5“ ЕООД, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от Айвас 5“ ЕООД.

12).”Айвас 5“ ЕООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство или на настоящите Общи условия или на правата или законните интереси на трети лица или на допустимите морални норми, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на Айвас 5“ ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

13). При получаване на уведомления от Потребители и трети лица, че публикувано съдържание на Mestata.com нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Айвас 5“ ЕООДАйвас 5“ ЕООД има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо съдържание на интернет страницата, Айвас 5“ ЕООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

14). В случай че Потребители или трети лица считат, че техни права на интелектуална собственост са нарушени и желаят да отправят сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържание, разположено на платформата Mestata.com, те следва да изпратят уведомление на следния адрес: office@mestata.com.
Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на съдържанието, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на съдържанието от Айвас 5“ ЕООД;
г) Информация, достатъчна за Айвас 5“ ЕООД, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице – като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на съдържанието по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата;
Айвас 5“ ЕООД, по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IX. Възстановяване на суми

1) В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него суми и желае предплатена стойност да му бъде възстановена, той следва да попълни формуляра за възстановяване на суми в Платформата. Могат да се връщат само суми, платени за функции, които не са активирани. На връщане подлежи само частта от сумата, която Потребителят не е използвал за реклама. Попълненият формуляр се подписва от потребителя и се изпраща на Администратора по пощата на адрес: „Айвас 5” ЕООД – ул. „Юрий Венелин” № 18, ет. 3, Габрово 5300.

2)Връщането на суми на Потребителя се извършва от Администратора в 14-дневен срок от датата на получаване на подписания формуляр. Подлежащите на връщане суми се превеждат по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за възстановяване на суми.

3)Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Mestata.com.

4)Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани реклами или месечни планове, за закупени пакети или за отделни позиции, във всички случаи, когато профилът му е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на Платформата, които са в нарушение на Общите условия и приложенията към него. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за рекламирана или публикувана бизнес страница, която е била архивирана/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че обявата вече не е валидна/актуална.

5) В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя.

6) Потребителят, чийто профил е бил блокиран поради нарушение на Общите условия от Администратора и е използвал възможността за възстановяване на предплатени суми,  няма право при създаване на нов профил и заплащане на реклама и/или месечен пакет от бизнес страници да претендира повторно възстановяване на предплатени от него суми.

X. Допълнителни условия

1). Настоящите Общи условия включват и следните документи – Приложения:

– Политика за бисквитките
– 
Политика за защита на лични данни

2). Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите общи условия.

3). С потвърждаването на Общите условия, Потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. С потвърждаването на което и да е от приложенията към Общите условия Потребителят на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.

4). Айвас 5“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без изрично да уведомява за това Потребителя (освен ако промяната не променя съществено правната рамка)

5). С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

7). Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9). Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Айвас 5“ ЕООД. Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.

Айвас 5“ ЕООД, ЕИК: 205630663, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Габрово, ул. Юрий Венелин 18, ет. 3 , e-mail: office@mestata.com

Последно обновяване 09.09.2019 г.